199

punyatirtha

(0 customer review)

଩ୁଣୟତୀଥ" ଥ ପ୍ରଵଯିଅଵିଛି଩ାଶାଡିଝଯଣା ଯ କଙ୍କଯିତ ଩ଥ ଄ତିକ୍ରଭ କଯି ସ୍ଭାର୍ଥ ଵିର୍ିବୁଫୄନଶ୍ୱଯ ଩ମଥୟନ୍ତ ଵିଭାଞ୍ଚ଱ଯ ଵୀଭା ୄବଦିୄମାଜନାୄଯ ଵାଭିର କଯାଆଫାକୁ ଯୀତା ଄଩ଯାଜିତା ଙ୍କୁ।ଯୀତା ଄଩ଯାଜିତା ଫି ଄଩ଯାୄଜଣ ଭାନଵିକତା ୄଯ ଵାଈଁର୍ିଛନ୍ତି, ଯାଜୟ ଯ ୄକାଣ ଄ନୁୄକାଣଯୁ ଫଶୁ ପ୍ରତିବା ଧାଯୀଙ୍କୁ "଩ୁଣୟତୀଥଥ" ଏୄଫ ଩ାରର୍ିମାଆଛି"ଵତୀଥଥ"। ୄକୄଫ ଑ଡିଳାଯ କାଳମୀଯ ତ ୄକୄଫ ନି଩ର୍ଭପଵର ୄଯ ଭଈ଱ିମାଈଥିଫା ପୁର ଩ାଖଡୁ ା ୄଯ ଅଳା ଫାଯିଵିଞ୍ଚନ କଯିଛିଵବାଭାନ ଄ନୁଷ୍ଠିତ କଯି। ଫଶୁ ଵଶାଣତା ଯ ଶାତ ରମ୍ବିଅଵୁଛି"଩ୁଣୟତୀଥଥ"ଯ ଫୁକୁୄଯ ଅଙ୍କିୄଦଫାକୁ ଵଭାଜ ଯ ନିଛକ ଚିତ୍ରଯାଜି। ଏଥି଩ାଆଁ଄ଣ୍ଟା ବିଡିଛନ୍ତିଵିଭାଞ୍ଚ଱ ଑ ଯୀତା ଄଩ଯାଜିତା ତାଙ୍କ ଩ଯିଫାଯଯ ଭଣି଴ ଭାନଙ୍କଯ ତନ୍ଧା ଶୄଯଆ। "଩ୁଣୟତୀଥ" ଥ ଯ କୄ଱ଫଯ ଫୃଦ୍ଧିଶିଁଵଭାଜ ଩ାଆଁଶିତକାଭିୄଶଫ ଏଥିୄଯ ଵୄନ୍ଦଶ ଯ ଄ଫକାଳ ନାଶିଁ। ଵାଶିତିୟକ ଭାନଙ୍କଯ ଵପ଱ ଳବ୍ଦ ଵଂୄମାଜନା ଅଗାଭୀ ଦିନୄଯ ଫିଚିତ୍ର ଫଣଥା଱ୀ ଵଜାଆଫ଩ୁଣୟତୀଥଥ କୁ। "଩ୁଣୟତୀଥଥ" ଏୄଫ ଩ୁଣୟ ବାଫାୄଫଗୄଯ ଶାତ ଩ାତୁଛିଵଭସ୍ତଙ୍କ ଵଶାଣତା ଩ାଆଁ। ଭଥା ଩ାତୁଛିଅଳି଴ ର୍ିକିଏ ଩ାଆଁ।

BUY NOW

Out Of Stock!
Publisher: Author:

ISBN: 978-93-90726-94-3 | Language: Oriya | Pages: 109
Category:

Meet The Author

" My books are marked down because most of them are marked with a on the edge by publishers. "

0 review for punyatirtha

No reviews to display.
Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *